fbpx

Select A Doctor

Lorem Ipsum has been standard daand scrambled.

Dr Maizun Bt Ishak

M.MED (O&G)(UKM), M.D (UKM)

Dr Nilawati Bt Isha

MBBCh BAO (NUI, Ireland) UK, M.Obgyn (USM)

Mr. Bala Gopal

BSC PODIATRY NZ, BSC MECH CERTIFIED ACUPUNTURIST XIAMEN,CHINA

Dr. Muhammad Syazwan Bin Abd Rahman

MBBCh University of Mansoura (Egypt)

Need a Doctor for Check-up?

just make an appointment & you're done!